Desain Seragam 2017: Kemeja PT. Batara Surya Semesta